Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti

faines, s.r.o., so sídlom: Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín
IČO: 36797189, DIČ: 2022401205
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 17973/R

pre predaj zájazdov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.turio.sk. 

I. Úvod

faines, s.r.o. ako majiteľ obchodnej značky Turio.sk Trenčín je cestovná agentúra, (ďalej len "Turio") a je autorizovaným predajcom zájazdov vybraných cestovných kancelárií (ďalej len "CK"), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení pre predaj zájazdov. Všetky zmluvné CK sú riadne poistené proti insolventnosti (úpadku) v zmysleZákona č. 281/2001 Zb.z. .
Ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK, ktoré sú organizátormi zájazdov. Informácie zverejnené na stránkach www.turio.sk sú platné pri zadaní na www stránku. Turio.sk nezodpovedá za prípadné následné zmeny, ani za správnosť a úplnosť údajov. Turio.sk si taktiž vyhradzuje právo na chybu v publikovaných cenách, termínoch a ďalších údajoch. Pre kupujúceho i predávajúceho sú záväzné údaje uvedené v zmluve o zájazde.
Cena zájazdu v Turio.sk je rovnaká ako v CK., ktorá je organizátorom zájazdu. Zľavy poskytované Turio.sk a/alebo CK nie je možné nárokovať spätne, je možné ich uplatniť iba pri objednávke/rezervácii zájazdu.

II. Objednávka

Každý užívateľ môže na stránkach môže na stránkách www.turio.sk vytvoriť ľubovoľný počet nezáväzných objednávok. Turio.sk však nemá v okamihu vytvorenia nezáväznej objednávky informácie o tom, či je zájazd voľný. Cestovná agentúra Turio.sk Trenčín si vyhradzuje právo opraviť nepresnosti v doručených objednávkach, taktiež si vyhradzuje právo odmietnuť/stornovať rozporuplné a neúplné objednávky (predovšetkým neplatné telefónne číslo a email).

Na základe platnej objednávky Cestovná agentúra Turio.sk Trenčín zarezervuje zájazd v CK. Túto rezerváciu je možné urobiť v pracovnom čase www.turio.sk (pondelok až piatok od 9,00 do 18,00 - okrem štátnych sviatkov)
Objednávky, ktoré budú zrealizované klientom mimo pracovnú dobu, budú vybavené najbližší pracovný deň.

Po potvrdení rezervácie od organizujúcej CK, zašle Cestovná agentúra Turio.sk Treníčn vypracovanú Zmluvu o zájazde s pokynmi pre jej vyplnenie/doplnenie/ podpísanie, tiež o spôsob a termín úhrady zájazdu. Termíny pre platbu sú pre klienta záväzné. Klient je povinný dodržať podmienky v zmluve (predovšetkým termín pre podpísanie zmluvy a termín úhrady za zájazd) a v termíne uvedenom v pokynoch odoslať späť do Turio.sk podpísanú Zmluvu o zájazde. Pokiaľ nedôjde k úhrade platby za zájazd v stanovenom termíne, môže CA Turio.sk alebo CK dôjsť k zrušeniu rezervácie.

III. Platba

Termíny, výšku a spôsob platby stanovuje CK, ktorá je organizátorom zájazdu. Výška zálohy je spravidla 50 % z plnej ceny zájazdu, doplatok do plnej výšky ceny zájazdu je spravidla 30 dní pred nástupom na zájazd.

Klient obdrží od Cestovnej agentúry Turio.sk Trenčín presné pokyny týkajúce sa platby za služby (zájazd/dovolenka/pobyt, letenka, rezervácia hotelu, ostatné služby). Pokyny sú záväzné a klient berie na vedomie, že pri neuhradení platieb v stanovenom termíne, môže Cestovná agentúra  Turio.sk Trečnín alebo CK zrušiť rezerváciu.

Zájazd/dovolenka Last minute (LM) a zájazd/dovolenka objednané menej ako 30 dní pred nástupom na zájazd/dovolenku a ostatné služby (hotel, letenky, cestovné poistenie, vstupenky apod.) hradí klient v plnej výške jednorazovo pri uzatvorení Zmluvy o zájazde.

Klient berie na vedomie, že po zakúpení zájazdu/dovolenky môže nastať situácia, kedy organizujúca CK zájazd nepotvrdí rezerváciu. V takom prípade má klient nárok na bezodkladné vrátenie všetkých uhradených finančných prostriedkov (bez náhrady prípadnej škody).

Zmluva o zájazde nadobúda platnosť dňom písomného prevzatia zo strany CK a doručením zmluvy o zájazde objednávateľovi.

 

IV. Cestovné doklady

Vouchery, letenky a iné doklady oprávňujúce klienta k čerpaniu služieb mu budú klientovi zaslané Cestovnou agentúrou Turio.sk Trenčín alebo CK. Klient je povinný skontrolovať ich vecnú správnosť a správnosť uvedených údajov, ktoré musia korešpondovať so Zmluvou o zájazde (resp. Elektronickou objednávkou).

V. Storno podmienky

Klient má právo zrušiť objednanú službu. Pokiaľ službu stornuje pred zložením zálohy a podpisom zmluvy o zájazde, je storno služieb bez poplatku.
Pokiaľ klient už uzatvoril zmluvu o zájazde a uhradil zálohu, riadia sa storno podmienky podmienkami o storne v príslušnej organizujúcej Cestovnej kancelárie, v prípade leteniek a hotelov podmienkami príslušného poskytovateľa služby.

Klient môže odstúpiť od Zmluvy iba písomnou formou a to elektronickou formou na info@turio.sk alebo poštou na adresu sídla (Cestovná agentúra Turio.sk, Štúrovo námestie 18, 911 01 Trenčín). Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo zájazdu a podpis objednávateľa. Deň rozhodujúci pre platné zrušenie rezervácie je deň doručenia odstúpenia od zmluvy do Turio.sk.

VI. Reklamácia

Reklamáciu zájazdu doporučujeme zaslať písomne/emailom, ideálne s pripojením reklamačného protokolu z miesta pobytu, potvrdeným tiež delegátom CK, vrátane fotografií apod.
Cestovná agentúra Turio.sk Trenčín podľa zákona nezodpovedá za služby poskytované CK. Za poskytované služby plne zodpovedá organizujúca CK. Akonáhle CA Turio.sk zaeviduje reklamáciu so všetkými potrebnými podkladmi, Cestovná agentúra Turio.sk Trenčín bezodkladne začne riešiť reklamáciu s CK, ktorá je povinná sa k reklamácii vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého význam a zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2018.